A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

מאפייני הסביבה התקשורתית והקשר שלהם לאסטרטגיות תיקון תקשורתי בקרב ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית משמעותית   מק"ט 604 | מנחה: ד"ר אורית חצרוני  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

במחקר נבחנו שני מרכיבים של כשירות תקשורתית- יוזמות תקשורתיות ואסטרטגיות תיקון תקשורתי, אצל ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית משמעותית (מש"ה). מטרת המחקר לבחון האם שכיחות היוזמות התקשורתיות, ושכיחות וסוג אסטרטגיות התיקון התקשורתי, קשורים למאפיינים בסביבה התקשורתית של הילד, ביניהם סוג הכשל התקשורתי ומידת האינטנסיביות של הקשר בין השותף התקשורתי ובין הילד. זאת מתוך נקודת ראות של הגישה הסביבתית, הבוחנת מרכיבים בסביבה התקשורתית והקשר שלהם לאסטרטגיות תיקון. הממצאים מראים, שילדים בעלי מש"ה משמעותית מבצעים תיקונים לאחר כשלים מסוגים שונים ומסוגלים במידה מסוימת להתאים אסטרטגיות תיקון מסוגים שונים לסוג הכשל המוצג.
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


מאפייני הסביבה התקשורתית והקשר שלהם לאסטרטגיות תיקון תקשורתי בקרב ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית משמעותית   מק"ט 604 | מנחה: ד"ר אורית חצרוני  

 עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.
 
במחקר נבחנו שני מרכיבים של כשירות תקשורתית- יוזמות תקשורתיות ואסטרטגיות תיקון תקשורתי, אצל ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית משמעותית (מש"ה). מטרת המחקר לבחון האם שכיחות היוזמות התקשורתיות, ושכיחות וסוג אסטרטגיות התיקון התקשורתי, קשורים למאפיינים בסביבה התקשורתית של הילד, ביניהם סוג הכשל התקשורתי ומידת האינטנסיביות של הקשר בין השותף התקשורתי ובין הילד. זאת מתוך נקודת ראות של הגישה הסביבתית, הבוחנת מרכיבים בסביבה התקשורתית והקשר שלהם לאסטרטגיות תיקון. הממצאים מראים, שילדים בעלי מש"ה משמעותית מבצעים תיקונים לאחר כשלים מסוגים שונים ומסוגלים במידה מסוימת להתאים אסטרטגיות תיקון מסוגים שונים לסוג הכשל המוצג.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


יעילות השימוש של מטפלים במערכת תומכת החלטה בעת התאמת טכנולוגיה מסייעת   מק"ט 69 | חוקרים נוספים: פרופ' תמר וייס, ד"ר צבי קופליק  

 מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.


מטרת המחקר העיקרית הייתה לבחון האם מערכת תומכת החלטה קלינית, בשם OSCAR, תשפר באופן מובהק סטטיסטית את הבחירה של עכבר או תחליף עכבר המותאם ביותר לאנשים עם מוגבלות ע"י קלינאים טירוניים, בדומה לקלינאים מומחים בתחום התאמה של הטכנולוגיה המסייעת (AT). מבחינה יישומית, הראה המחקר כי האב-טיפוס של מערכת תומכת החלטה OSCAR, יכול לסייע לסגור את הפער בין הטירונים למומחים בייעול תהליך ההתאמה של טכנולוגיה מסייעת לאדם ואף לתרום לחשיבה קלינית מובנית ומסודרת למומחים בתחום. מדדי ההצלחה של השימוש במערכת מראים כי כדאי יהיה להרחיב את השימוש במערכת תומכת החלטה, להתאמת AT מסוגים שונים.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


סקר לאיתור ולאפיון צרכים לפיתוח אביזרי עזר מיוחדים לשיפור תפקודם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית   מק"ט 105 | חוקרים נוספים: ד"ר נעמי פרזיגר, שושי גולדברג- מאיר, מעיין כהנא  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

הסקר הנוכחי הינו יחודי בהסתכלות רב תחומית ורב גילית בנושא שימוש והתאמת אביזרי עזר. המשתתפים הינם נותני שירותים (3-6 בכל מסגרת) לאנשים עם מוגבלות שכלית ב-10 מוסדות שונים מפעוטות ועד קשישים. כלי המחקר כללו תצפיות, שאלונים, וקבוצות מיקוד. הממצאים מדגישים את הצורך להתמקד בפיתוח ושיפור טכנולוגיה מסייעת בתחום של מחשבים ואביזרי תקשורת כמו גם צורך להשקיע בפיתוח של "תומכי אביזרים". הממצאים מבליטים את הצורך להתבונן מנקודת מבט רחבה בכל תחומי התפקוד, כאשר מיצרים/מתאימים אביזרי עזר מעבר למרכיבי המוצר. המחקר ממחיש את היתרון של הסתכלות רב תחומית – אנשי טכנולוגיה ופיתוח מוצרים עם הצוות המקצועי – בתהליך של איתור צרכים והתאמת אביזרי עזר. 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


השפעת שימוש באסטרטגיות של תקשורת תומכת על הקשר הדיאדי בין המטפל הראשוני לפעוט עם איחור התפתחותי ועם לקות תקשורתית כפי שבא לידי ביטוי במודל התקשורת הדיאדי   מק"ט 58 | חוקרים נוספים: עדי נאמן  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

מחקר זה מתמקד בקשר הדיאדי בין פעוט עם איחור התפתחותי ולקות תקשורתית להוריו או מטפל ראשוני אחר והשפעת תכנית הדרכת הורים בנושא תקשורת תומכת וחליפית על קשר זה. המטרה הייתה לבחון את מודל התקשורת הדיאדית ביכולתו לייצג דיאדות בקרב הורים ופעוטות עם וללא איחור התפתחותי ולקות תקשורתית. לאור תוצאות המחקר ניתן לומר שתכנית התערבות הכוללת שימוש בהדרכת הורים המבוססת על מודל התקשורת הדיאדית מסייעת באופן משמעותי לשיפור יכולת ההבנה של ההורה את היוזמות התקשורתיות של הפעוט, ועל ידי כך נותנת מקום לביטוי יכולות התקשורת של הפעוט, ותורמת להבניית הקשר הדיאדי בינו להוריו/מטפל ראשוני אחר.

המחקר הוצג בכנס ISAAC  לשנת 2014 אשר נערך בליסבון, להלן קישור 

המחקר הוצג בכנס IASSIDD לשנת 2014 אשר נערך בוינה, להלן קישור 

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


רכישת שפה אצל בעלי תסמונת וויליאמס ובעלי תסמונת דאון - הלקסיקון המוקדם   מק"ט 83  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

המחקר מתמקד במבנה הלקסיקון ובקשרים שבין אוצר המילים לבין הדקדוק המתפתח אצל ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, עם תסמונת וויליאמס או תסמונת דאון, בשלבים ראשונים של התפתחות השפה. מבנה הלקסיקון נמצא דומה לאורך התהליך ההתפתחותי אצל ילדים בעלי תסמונת וויליאמס, ילדים בעלי תסמונת דאון וילדים בריאים. נמצאו הבדלים שוליים בלבד בין הקבוצות. ניתוח סמנטי הראה שלילדים עם תסמונת דאון יכולות סמנטיות-לשוניות ההולמות את התכנים המובעים במשפטי שעבוד והעדרם הכמעט מוחלט של משפטים כאלה מהקורפוס הלשוני של בעלי תסמונת דאון הוא ככל הנראה, בשל קושי בבניית מבנה היררכי סינטקטי בין המשפט המשועבד למשפט הראשי.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


קבוצות צמי"ד בצופים, לילדים עם צרכים מיוחדים   מק"ט 580 | ד"ר מיכל אליגון  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

עבודה זו תתמקד בבחינה של תרומת משתנים ברמת הפרט והקהילה, להסבר הבדלים בהסתגלותם החברתית- רגשית של ילדים עם צרכים מיוחדים, המשתתפים בקבוצת צמי"ד, תכנית ייחודית אשר מכוונת לשילוב ילדים ומתבגרים עם צרכים מיוחדים ב"תנועת הצופים" באמצעות פעילות צופית מותאמת. ממצאי המחקר הראו שלאחר שנה של פעילות בקבוצת צמי"ד, ניכר שיפור בכל מאפייני ההסתגלות החברתית-רגשית של הילדים, שכן רמת הבדידות, ההתנהגויות המוחצנות והמופנמות והתוקפנות הילדים פחתו בהשוואה לתחילת השנה. הממצאים מדגישים שלדפוסי ההתקשרות לאם ולמדריך, תרומה מובהקת להסבר הבדלים בהסתגלות הילדים, לפני ההשתתפות בקבוצת צמי"ד וגם, למרות שבמידה פחותה, לאחריה.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


הקשר בין תובנה אימהית לעולם הפנימי של הילד, רגישות אימהית, והתקשרות: המקרה של ילדים עם לקות אינטלקטואלית   מק"ט 33  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

הספרות בפסיכולוגיה התפתחותית מניחה, שתובנה אימהית כלפי עולמו הפנימי של הילד, הינה התשתית הנדרשת להתנהגות אימהית רגישה, והבסיס להתקשרות בטוחה בין הילד לאמו. מחקרינו הקודמים הראו, שתובנה אימהית תורמת להתפתחות התקשרויות בטוחות בקרב ילדים בעלי התפתחות תקינה, בסיכון, ועם אוטיזם. מטרת המחקר הייתה להרחיב ממצאים אלה לאוכלוסייה של ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. נמצא, שאימהות בעלות תובנה היו רגישות יותר מאלה ללא תובנה במהלך האינטראקציה ביניהם, וילדיהם היו בעלי סיכוי רב יותר להיות בעלי התקשרות בטוחה, כל זאת בהשוואה לאימהות ללא תובנה. כמו כן נמצא, שרגישות מתווכת באופן חלקי את הקשר בין תובנה להתקשרות.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


הדרכת שותפי תקשורת של אנשים עם מוגבלויות שכליות וצרכים תקשורתיים מורכבים   מק"ט 53  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

תקשורת, ללא תלות באופן בו היא מתבצעת, הופכת להיות בעלת ערך, רק כשנעשה בה שימוש לשם אינטראקציות של בני אדם עם זולתם. המחקר עוסק בהערכה מעצבת של תוכנית הדרכה שהתנהלה בבית נועם, מרכז יום לבוגרים עם מוגבלויות מוטוריות וקוגניטיביות בדרגות חומרה שונות, שרבים מחניכיו חווים קשיים משמעותיים בתקשורת. על מנת לאתר את תפיסות משתתפי תוכנית ההדרכה בהקשר ללווי תקשורת, ננקטה גישת מחקר איכותנית המאפשרת ללמוד על תופעות מורכבות דרך נקודת מבטם של הנחקרים. ממצאי המחקר ומסקנותיו, מלמדים אודות הצורך בחשיבה מחודשת לגבי הדרכתם של שותפי ומלווי התקשורת של אנשים עם צרכים תקשורתיים מורכבים.

 

סרטון המציג את עיקרי המחקר

צולם בבית נועם, קריית אונו, 2014

צילום ועריכה : שי שלומי

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


השלמה של אימהות עם האבחון של ילדיהן עם פיגור - הקשר עם התנהגות אימהית והתקשרות של הילד   מק"ט 549 | חוקרים נוספים: פרופ' דוד אופנהיים  

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את ההשלמה של אימהות עם ההרגשות ועם המחשבות הנלוות לאבחנה של ילדן כבעל לקות אינטלקטואלית, וכן לבחון את ההשפעה של ההשלמה האימהית על אינטראקציית אם-ילד ועל איכות ההתקשרות של הילד. בהתאם להשערות נמצא כי אימהות אשר משלימות עם האבחנה של ילדן בעל הלקות האינטלקטואלית מראות רגישות רבה יותר במהלך משחק חופשי ובמהלך משחק חברתי. לא נמצאו הבדלים מובהקים ברגישות של אימהות משלימות לעומת אימהות לא משלימות במהלך משחק הפאזל. בנוסף, נמצא קשר חיובי בין רגישות אימהית במהלך המשחק החופשי לבין איכות ההתקשרות של הילד.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד