A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

תפיסות אנשי צוות את השימוש במחשבי תקשורת אצל בוגרים עם מוגבלויות התפתחותיות   מק"ט 573 | מנחים: ד"ר דליה זק"ש, ד"ר טל לבל  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר היא לבחון תפיסות של צוות רב-מקצועי לגבי השימוש במחשבי תקשורת אצל בוגרים עם מוגבלויות התפתחותיות, תוך התמקדות במשמעות תפיסות אלה בתהליכי הטמעתם ויישומם. מניתוח הנתונים ניתן לזהות שלוש תמות מרכזיות - קשר בין מחשבי תקשורת לתהליך התקשורת עצמו; קשיים והזדמנויות הנלווים לשימוש במחשבי תקשורת; והתייחסות להטמעה כתהליך משמעותי ומקצועי, המתאפיין בדרישות מצד השותפים לו - הצוות, החניכים והמשפחות. תפיסות אנשי הצוות ביחס למחשבי התקשורת נעות על רצף בין התנגדויות, חששות וקשיים ועד אהבה לתחום וניסיונות להתגבר על הקשיים, על מנת להפוך את המחשבים לאמצעים משמעותיים לתקשורת.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


הפרופיל המורפו-תחבירי של ילדים ומתבגרים עם תסמונת דאון בהשוואה לילדים ומתבגרים מאוכלוסיות אחרות   מק"ט 36 | חוקרים נוספים: יוליה רזניק, ד"ר ורדה סובלמן-רוזנטל  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

אחת הבעיות הקשות ביותר של הלוקים בתסמונת דאון היא בעיית התפתחות מיומנויות התקשורת והשפה. לשפה העברית מאפיינים ייחודיים. מחקר זה בדק, לראשונה, את התפקוד המורפו-תחבירי של בעלי תסמונת דאון דוברי עברית, תוך התייחסות לשאלה האם גם דוברי עברית, הלוקים בתסמונת דאון, מציגים קושי מורפולוגי ו/או מורפו-תחבירי חמור, בדומה לדוברי שפות אחרות, בעלות טיפולוגיה שונה מזו של העברית. ממצאי המחקר עולה כי נבדקים עם תסמונת דאון מציגים קושי ייחודי בהיבטיה המורפו-תחביריים של השפה העברית. תפקודם המורפו-תחבירי מאופיין בהנמכה משמעותית, הן בהשוואה לבעלי פיגור שכלי ללא תסמונת דאון והן בהשוואה לילדים צעירים בעלי התפתחות תקינה.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


איכות הלמידה המתווכת באינטראקציה בין אחאים בוגרים ואחאים צעירים עם או בלי פיגור שכלי : השפעות תיווך האם ויחסי אחאים   מק"ט 551 | מנחים: פרופ' דוד צוריאל  

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

במחקר הנוכחי נעשה ניסיון לבחון את אופייה ואיכותה של האינטראקציה התיווכית המתקיימת בין אחאים בוגרים ואחאים צעירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) בהשוואה לאופייה ואיכותה של האינטראקציה התיווכית המתקיימת בין אחאים בוגרים ואחאים צעירים עם התפתחות תקינה. נמצא, שאחאים בוגרים בקבוצת המש"ה העניקו תיווך רב ואיכותי יותר לאחאים הצעירים בהשוואה לאחאים בוגרים של ילדים בעלי התפתחות תקינה, התואמים בגילם לגיל המנטאלי או הכרונולוגי של הילד עם המש"ה. הממצאים תורמים להבנה מעמיקה של אופי האינטראקציה התיווכית של אחאים במשפחות בהן ילד עם מש"ה בהשוואה למשפחות של ילדים עם התפתחות תקינה.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


קוגניציה חברתית ומיומנויות חברתיות בקרב ילדים עם תסמונות ווליאמס וחל"פ   מק"ט 32 | מנחים: פרופ' רות פלדמן, פרופ' גיל דיזנדרוק, ד"ר רוני גבע  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

המחקר הנוכחי מתמקד בבחינה אינטגרטיבית ומקיפה של הכישורים החברתיים בילדים ומתבגרים, הלוקים באחת משתי תסמונות גנטיות נדירות: תסמונת ויליאמס (ת"ו) ותסמונת חיך-לב-פנים (חל"פ). מטרת המחקר הינה לבחון יכולות קוגניציה חברתית ומדדים של התנהגות חברתית בכל אחת מהתסמונות, לעמוד על הקשר שבין קוגניציה חברתית והתנהגות חברתית, ולשרטט פרופיל אינטגרטיבי של התפקוד החברתי בקרב בעלי התסמונות. הממצאים מראים, שהנבדקים בשלוש הקבוצות הקליניות הפגינו יכולות דומות בתחום הקוגניציה החברתית ובתחום ההתנהגות החברתית, יכולות שהיו נמוכות בהשוואה לבעלי התפתחות תקינה בגיל מנטאלי תואם. עם זאת, נמצאו הבדלים המבחינים בין שתי התסמונות, באופן שמייחד את התפקוד החברתי שלהן.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


Depression in Adults With Mild Intellectual Disability: Role of Stress, Attributions, and Coping    

 החוויה המלחיצה של אינטראקציות חברתיות, ייחוסים סיבתיים שליליים, ושימוש במאמצי התמודדות הסתגלותיים, כולם תורמים לשמירה על דיכאון לאורך הזמן באוכלוסייה הכללית. מחקר זה מבקש לבדוק האם חוויה דומה מתרחשת בקרב מבוגרים בעלי נכות אינטלקטואלית. נעשה השוואה בין אופני ההתמודדות של קבוצות נבדקים בעלי נכות אינטלקטואלית בינונית, כאשר קבוצה אחת נמצאה כסובלת מדיכאון, והקבוצה השניה לא. הממצאים מראים כי הקבוצה הסובלת מדיכאון דיווחה על השפעה גדולה יותר של מתח ולחץ כתוצאה מהתנסויות באינטראקציות חברתיות, על סגנון ייחוס שלילי יותר, וסגנון התמודדות נמנע ופאסיבי, מאשר דווח בקבוצה ללא הדיכאון. ניתן להשתמש בהבנות של ממצאי המחקר לצורך בניית תכניות התערבות פסיכותרפיות לטיפול בדיכאון.

לפריט המלא
קרא | הורד


גם לנו יש צרכים מיוחדים: בוגרים בספקטרום האוטיסטי מספרים    

"מדברים אוטיזם" הוא כנס המתקיים כל שנה, כאשר מדי כמה שנים מפורסמת אסופת מאמרים על בסיס הרצאות וסדנאות שהתקיימו בכנסים קודמים.
 
מאמר זה מבוסס על סדנה שהתקיימה בכנס "מדברים אוטיזם" בשנת 2009 בהנחייתה של סולה שלי, ובהשתתפותם של עמית פליס וענת ג'רסי.
 
מתוך המאמר -
החומר לסדנא עליה מבוסס מאמר זה נאסף מתוך הקהילה האוטיסטית, שמשתייכים אליה אנשים ונשים בספקטרום האוטיסטי (בין אם אובחנו ע"י איש-מקצוע ובין אם עברו בקהילה תהליך שאנו מכנים "אבחון עצמי מאושש עמיתים"). לקראת הסדנה קיימנו דיונים על הנושא עם אנשי הקהילה בארץ, בפגישות וכן במערכת הפורומים של אס"י. כמו-כן התבססנו על ידע מתוך היכרות עם מאות מאנשי הקהילה העולמית, בין אם במפגש בלתי-אמצעי (למשל בכנסים של הקהילה העולמית) ובין אם בהשתתפות בפורומים אינטרנטיים ובקריאת מאמרים, ספרים ובלוגים שלהם. ידע קהילתי, בשונה מביטוי אישי של א"ס (איש-ספקטרום) אחד, משקף מאפיינים של א"סים השונים זה מזה, ובכך מאפשר ראייה של מגוון ביטויי האוטיזם ומונע תפיסה סטריאוטיפית. ידע זה מובא כאן מתוך התפיסה הרווחת בקהילה את האוטיזם כחלק טבעי ומהותי של הקיום היומיומי, לא כבעיה להתמודד איתה או חידה למצוא את פשרה.
 

לפריט המלא
קרא | הורד


זוגיות בקרב אנשים עם פיגור שכלי   מק"ט 542 | מנחה : פרופ' שונית רייטר  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

המחקר מתאר את מרכיבי הזוגיות בין אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) והבנת המשמעות של הקשר הזוגי בין אנשים עם מש"ה עבור בני הזוג עצמם. מטרת המחקר הינה לתרום להעצמת האוכלוסייה הנחקרת ולתחושת המסוגלות שלהם, תוך חשיפת התמות המרכזיות בחוויה הזוגית אצל האנשים עם מש"ה, אפיון הקשרים במערכת הזוגית וגילוי דפוסים במערכת זו. התצפיות והראיונות נותנות תמונת מצב אותנטית ומשמעותית מבחינת הזוגות המשתתפים. המחקר מתעד ומביא לידי ביטוי את תחושותיהם, רצונותיהם ובחירתם של האנשים עם המש"ה אשר בחרו לחיות בזוג ולחוות את החוויה הזוגית על כל רבדיה.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


אפיוני קריאה ומטלות תלויות קריאה בקרב צעירים בעלי פיגור שכלי ממקור לא ידוע   מק"ט 545 | מנחה: פרופ' יונתה לוי  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

המחקר בנושא ליקויי קריאה התמקד בעבר באוכלוסיית הדיסלקטיים, שהם בעלי אינטליגנציה תקינה בדרך-כלל הסובלים מליקוי ספציפי בקריאה. המחקר הנוכחי מתייחס לאוכלוסייה שנחקרה הרבה פחות בתחום זה- בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה). תוצאות המחקר הצביעו על יכולת נמוכה של קריאת מילות תפל, ויכולת מעט טובה יותר של קריאת מילים משמעותיות. נמצאו מתאמים חיוביים מובהקים בין קריאת מילות תפל ובין רמת האינטליגנציה, המודעות הפונולוגית ויכולת השיום המהיר. עוד נמצא שבניגוד לדיסלקטיים, הגורם המשפיע ביותר על יכולת הקריאה של בעלי פיגור הוא היכולת הקוגניטיבית ולא יכולות השפה.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


אינטראקציה אם-פעוט והתפתחות מיומנויות תקשורת ושפה אצל פעוטות עם תסמונת דאון   מק"ט 547 | מנחים : ד"ר ורדה רוזנטל, פרופ' פנינה קליין  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

במחקר זה נבדקה השאלה, האם שיפור האינטראקציה המוקדמת בין האם לפעוט הלוקה בתסמונת דאון ישפיע על רכישת מיומנויות התקשורת והשפה שלו? נבנתה תכנית התערבות מוקדמת הממוקדת באיכות האינטראקציה אם-פעוט. במחקר השתתפו ארבעה צמדים של אימהות ופעוטות הלוקים בתסמונת דאון. מסקנות המחקר הן, כי לתכנית התערבות מוקדמת המשלבת ידע תיאורטי-קוגניטיבי וידע מעשי תרומה רבה. שילוב זה, מאפשר לאם להבין את תהליך האינטראקציה אם-פעוט ואת התפתחות מיומנויות התקשורת והשפה של הילד. בעקבות כך, לומדת האם כיצד להתאים את התנהגותה במהלך האינטראקציה על מנת לסייע לילד להתקדם במיומנויות התקשורת והשפה שלו.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


השפעת השתתפות בתוכנית התערבות המשלבת אספקטים של תיווך ותרחיש על מיומנויות התקשורת והשפה של ילדים עם תסמונת דאון   מק"ט 528 | מנחים : ד"ר ורדה רוזנטל, פרופ' פנינה קליין  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

לילדים עם תסמונת דאון קשת רחבה של בעיות בתחום הקוגניטיבי, המוטורי, הרגשי ועוד. אולם, הבעיה החמורה ביותר שלהם היא בעיית בהתפתחות התקשורת והשפה. בתחום זה הישגיהם של ילדים אלו, נמוכים ביחס לרמתם הקוגניטיבית. במחקר זה נבדקה השפעתה של תוכנית התערבות מסוג "תרחיש תיווכי" על התפתחות כישורי התקשורת והשפה של ילדים בגיל בית ספר יסודי עם תסמונת דאון. במסגרת המחקר נבנתה תוכנית התערבות שהתמקדה בשיפור מיומנויות הפקת שפה. ממצאי המחקר מעידים גם על קשר אפשרי בין רמת שפתו של הילד בתחילת תוכנית ההתערבות, לבין מידת התקדמותו במיומנויות התקשורת והשפה.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד